این کلید مربوط به دفترچه سوالات با کد A می باشد.
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه کد دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
فني و مهندسي 1 A  --- مجموعه مهندسي كامپيوتر 1277
گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
1 76 2 51 2 26 3 1
4 77 3 52 1 27 1 2
4 78 3 53 3 28 2 3
4 79 4 54 1 29 1 4
3 80 1 55 3 30 1 5
81 2 56 3 31 2 6
82 3 57 4 32 2 7
83 3 58 3 33 4 8
84 2 59 2 34 3 9
85 2 60 2 35 3 10
86 3 61 3 36 1 11
87 1 62 1 37 4 12
88 1 63 1 38 2 13
89 2 64 2 39 4 14
90 3 65 4 40 3 15
91 3 66 3 41 3 16
92 2 67 1 42 3 17
93 4 68 4 43 2 18
94 4 69 2 44 4 19
95 1 70 4 45 3 20
96 2 71 4 46 3 21
97 2 72 2 47 2 22
98 4 73 1 48 1 23
99 3 74 2 49 3 24
100 3 75 3 50 4 25
 
گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه کد دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
فني و مهندسي 2 A  --- مجموعه مهندسي كامپيوتر 1277
گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
76 1 51 2 26 4 1
77 1 52 3 27 3 2
78 2 53 1 28 4 3
79 4 54 4 29 2 4
80 1 55 3 30 1 5
81 4 56 1 31 1 6
82 3 57 3 32 4 7
83 4 58 1 33 2 8
84 3 59 3 34 4 9
85 1 60 2 35 3 10
86 61 3 36 3 11
87 62 1 37 1 12
88 63 3 38 3 13
89 64 3 39 3 14
90 65 1 40 4 15
91 66 2 41 2 16
92 67 3 42 4 17
93 68 3 43 4 18
94 69 1 44 2 19
95 70 3 45 3 20
96 71 4 46 3 21
97 72 1 47 4 22
98 73 4 48 2 23
99 74 3 49 3 24
100 75 3 50 4 25
 


:: موضوعات مرتبط: سوالات کارشناسی ارشد
ن :
ت : یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.